• مرتضی شمس کارگردان و فیلم ساز مستقل فیلم کوتاه و فیلم بلند که در جشنواره های فیلم کوتاه حضور داشته و چندین نامزدی برای فیلم کوتاه و برنده بهترین فیلم کوتاه کردی از جشنواره سلیمانیه شده است.
Morteza Shams is a director and independent filmmaker of short films and feature films who has participated in short film festivals and won several nominations for short films and won the best Kurdish short film from the Sulaymaniyah Festival. مرتضی شمس کارگردان و فیلم ساز مستقل فیلم کوتاه و فیلم بلند که در جشنواره های فیلم کوتاه حضور داشته و چندین نامزدی برای فیلم کوتاه و برنده بهترین فیلم کوتاه کردی از جشنواره سلیمانیه شده است.
Morteza Shams is a director and independent filmmaker of short films and feature films who has participated in short film festivals and won several nominations for short films and won the best Kurdish short film from the Sulaymaniyah Festival. مرتضی شمس کارگردان و فیلم ساز مستقل فیلم کوتاه و فیلم بلند که در جشنواره های فیلم کوتاه حضور داشته و چندین نامزدی برای فیلم کوتاه و برنده بهترین فیلم کوتاه کردی از جشنواره سلیمانیه شده است.
Morteza Shams is a director and independent filmmaker of short films and feature films who has participated in short film festivals and won several nominations for short films and won the best Kurdish short film from the Sulaymaniyah Festival. مرتضی شمس کارگردان و فیلم ساز مستقل فیلم کوتاه و فیلم بلند که در جشنواره های فیلم کوتاه حضور داشته و چندین نامزدی برای فیلم کوتاه و برنده بهترین فیلم کوتاه کردی از جشنواره سلیمانیه شده است.
Morteza Shams is a director and independent filmmaker of short films and feature films who has participated in short film festivals and won several nominations for short films and won the best Kurdish short film from the Sulaymaniyah Festival. مرتضی شمس کارگردان و فیلم ساز مستقل فیلم کوتاه و فیلم بلند که در جشنواره های فیلم کوتاه حضور داشته و چندین نامزدی برای فیلم کوتاه و برنده بهترین فیلم کوتاه کردی از جشنواره سلیمانیه شده است.
Morteza Shams is a director and independent filmmaker of short films and feature films who has participated in short film festivals and won several nominations for short films and won the best Kurdish short film from the Sulaymaniyah Festival.
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 2 + 14
 • x
  دسته بندی